• Η φίρμα Filmy.gr είναι καθόλα νόμιμη και κατοχυρωμένη, και υπάγεται στους γενικούς κανονισμούς που αφορούν το ίντερνετ.
  • Η φίρμα Filmy.gr διατηρεί για λογαριασμό της το δικαίωμα να αποσύρει, διαγράψει, τροποποιήσει οποτεδήποτε οποιεσδήποτε πληροφορίες.
  • Τα συγγραφικά δικαιώματα αυτού του κόμβου, σε όσα αφορούν εργασία συντακτών του, παραμένουν εξολοκλήρου στη φίρμα Filmy.gr.
  • Δεν δίνεται άδεια για αναδιατύπωση του Filmy.gr σε οτιδήποτε αφορά τη συνολική του εικόνα. Μετά όμως από άδεια της διεύθυνσης, εύκολα παρέχεται άδεια ανατύπωσης επιμέρους υλικού ή κειμένων, πάντα με την υποσημείωση πως πρέπει να ακολουθείται ευδιάκριτα από το όνομα του Filmy.gr και με παραπομπή σε αυτό, όπως και το όνομα του συντάκτη τού εν λόγω κειμένου. Εξαιρείται το φωτογραφικό υλικό, τα βίντεο και τα ανυπόγραφα κείμενα (όπως τα δελτία τύπου), όπου μπορεί να έχουν αναπαραχθεί εδώ μέσω της εταιρίας/οργανισμού που έχει τα άμεσα συμφέροντα προώθησης τους.
  • Η ιδιωτικότητα των στοιχείων του καθενός που εγγράφεται στο Filmy.gr παραμένει άθικτη, κανένα στοιχείο που κατέθεσε κατά την εγγραφή του δεν χάνει την ιδιότητα του απόρρητου. Ομοίως, τα μηνύματα που στέλνονται σε εμάς μέσω της Επικοινωνίας, δεν τίθεται αυστηρά ούτε λόγος να προωθηθούν σε τρίτους.
  • Οι απόψεις των συντακτών μας (σε κριτικές ή άρθρα) αφορούν πάντα απόψεις προσωπικές, δεν έχουν κατά ανάγκη την έγκριση της διεύθυνσης ή όλων όσων αποτελούν το επιτελείο μας. Πάντα όμως υπόκεινται στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, μετά από αρχική γενική συμφωνία να μην προσβάλλουν λεκτικά τον αναγνώστη κάθε ηλικίας. Γενικά, βέβαια, προτείνεται η χρήση σε αναγνώστες άνω των 13ών, λόγω της ποικιλίας του αναπαραγόμενου υλικού.